ALFA MEDICAL SERVICES SRL vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Întrucât  apreciem  importanța datelor dumneavoastră , ne angajam să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, ne propunem să vă furnizăm informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.alfapolyclinics.ro ), în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, intr-o maniera fara echivoc.

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, ALFA MEDICAL SERVICES SRL  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

1.CE ÎNSEAMNĂ DATE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal Înseamna  orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2.DOMENIUL DE APLICARE MATERIAL

Toate datele care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor:

 • Prelucrarea datelor efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate;
 • Prelucrarea datelor prin alte mijloace decât cele automatizate.

 

3.DOMENIUL DE APLICARE TERITORIAL

 • Operatori înregistrați în UE: Toate activitățile unui operator sau ale unei persoane împuternicite de un operator înregistrat pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii .
 • Persoane aflate în UE: Prelucrarea datelor cu caracter personal ce aparțin unor persoane vizate care se află în Uniune, de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de:
 • Oferirea de servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată
 • Monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.

 

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de servicii ale dumneavoastra. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Întrucât acordul în vederea utilizării datelor Dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri , datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

 1. DREPTURI SI OBLIGATII.

5.1. Persoana vizată are următoarele drepturi:

 • Dreptul de informare și acces la date( se referă la obligația de a furniza ‘’ informații corecte de procesare ‘’, prin intermediul unei notificari privind confidențialitatea, cât și dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc ,iar în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 

 • Rectificarea sau ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) ( vizeaza dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizata se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale .Restricționarea prelucrării (Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în conformitate cu art. 18 din Regulament)

 

 • Dreptul de a se opune prelucrării (vizează dreptul legitim de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.)

 

 • Dreptul portabilității datelor priveste:

(i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale vizeaza dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, asa cum sunt descrise de art. 22 din Regulament.
 • Dreptul de opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

5.2.Operatorul ALFA MEDICAL SERVICES SRL /procesatorul datelor va depune toate diligențele să asigure:

 • Mijloacele pentru obținerea consimțământului explicit
 • Disponibilitatea și rezistența sistemelor și a serviciilor de prelucrare
 • Siguranța accesului la date și transferului acestora
 • Testarea și evaluarea periodice
 • Integritatea și confidențialitatea datelor
 • Pseudonimizarea și/ sau criptarea datelor
 • Evidența prelucrării
 • Notificarea Autorității Naționale de Supraveghere în cel mult 72 de ore conform Art. 33 atunci când încălcările prezintă riscul de a pune în pericol drepturile și libertățile persoanelor putând duce la discriminarea, prejudicierea reputației, pierderi financiare, compromiterea confidențialității sau orice alt dezavantaj economic sau social semnificativ.
 • Restaurarea datelor și a accesului la acestea în caz de incidente.

 

6.CE TIPURI DE PRELUCRARI DE DATE PRELUCREAZA  ALFA MEDICAL SERVICES SRL SI CARE ESTE SCOPUL PRELUCRARII ACESTORA ?

ALFA MEDICAL SERVICES SRL  prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.

ALFA MEDICAL SERVICES SRL prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale ALFA MEDICAL SERVICES SRL sau ale tertilor.

Avand in vedere ca societatea noastra prelucreaza date cu aplicabilitate in cadrul serviciilor medicale oferite, consimtamantul dvs este necesar in vederea  prelucrarii acestora. Prelucram acele date utilizate în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a pacientului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub rezerva respectării condiţiilor şi garanţiilor prevăzute de art. 9 alin. (3) din  Regulamentul  2016/679/UE.

Aceste date  vor fi prelucrate în scopurile menţionate anterior  de catre un profesionist supus obligaţiei de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia ,in temeiul unei obligaţii de confidenţialitate si/sau al normelor stabilite de organisme naţionale competente.

Se vor  include informaţii despre persoana fizică colectate în cadrul înscrierii acesteia pentru a beneficia de serviciile de asistenţă medicală sau în cadrul acordării serviciilor respective persoanei fizice în cauză, astfel cum sunt menţionate în Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1 ).

ALFA MEDICAL SERVICES  SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

Astfel, colectam si prelucram date :

 • furnizate prin interacțiuni directe:

Când vă înregistrați pentru a utiliza serviciile noastre, putem colecta următoarele informații despre dvs.:

– numele dvs.;

-adresa de e-mail;

-numărul de telefon mobil;

-datele cardului dvs. în cazul în care doriți să achiziționați serviciile noastre cu plată

* Nu colectăm cu bună știință date de la persoane sub 16 ani. Dacă constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, le vom șterge imediat.

 

Colectate in mod automat, când accesati site-ul nostru , informații despre dvs.:

 • Informații dispozitiv

-Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. (numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dvs. .

Informații despre loc

– În funcție de autorizațiile dispozitivului dvs., dacă publicați orice solicitare, sugestie etc.  pe platforma noastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dvs. de loc vă permit să vedeți articole de utilizator lângă dvs. și vă ajută să postați articole din locul dvs.

 

 • Date despre Client și Autentificare

Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dvs.

 

 • Date de tip Clickstream

Colectăm informații despre activitatea dvs. pe site-ul noastru, care includ paginile de internet din care ați accesat site-ul, data și ora fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și ordinea în care vizitați conținutul site-ul noastru.

 

 • Cookies

Utilizăm cookie-uri pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante. “Cookie-urile” sunt  fișiere de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul site-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță site-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul site.

 

Vom folosi datele dvs. personale în următoarele situații:

 • În cazul în care trebuie să executăm servicii medicale
 •   Imbunătățirii serviciilor noastre in scopul  punerii la dispoziție o platformă sigură și securizată.
 • Atunci când trebuie să respectăm o obligație legală .

 

 1. CUI DEZVALUIM DATELE DUMNEAVOASTRA?.

Este posibil să împărtășim datele personale cu părțile prezentate mai jos:

 

1.Furnizori de servicii terțe: Utilizăm furnizori de servicii terțe pentru a ne ajuta să furnizăm anumite aspecte ale Serviciilor noastre, de exemplu, efectuarea plății prin intermediul online.

Solicităm furnizorilor de servicii terțe respecte securitatea datelor dvs. personale și să le trateze în conformitate cunormele legale legea. Nu le permitem să utilizeze datele dvs. personale în scopuri proprii și să le permită doar să vă proceseze datele personale în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

 1. Furnizori de publicitate și de analiză: Pentru a îmbunătăți serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dvs. neidentificabile furnizorilor de analiză care ne ajută să analizăm modul în care dvs utilizati serviciile noastre.

3.Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: putem divulga datele dvs. personale autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale 4.Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dvs. personale în același mod ca cel descris în această declarație de confidențialitate.

*Daca ALFA MEDICAL SERVICES SRL va transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului

 

8.INFORMARE DESPRE MODIFICARILE ADUSE DECLARATIEI DE CONFIDENTIALITATE.

 

In functie de modificarile legislative survenite, vom imbunatati permanent   declarația de confidențialitate, publicand modificări pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin site-ul noastru. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, vă puteți închide contul accesând setarea contului și selectând ștergerea contului.

 

 

 1. COMUNICARE SI MARKETING.

Vom comunica cu dvs. prin e-mail, prin SMS sau prin apel telefonic în legătură cu serviciile noastre pentru a vă confirma înregistrarea, pentru a vă informa în cazul în care înregistrarea anunțurilor este în direct/a expirat și pentru alte mesaje în legătură cu serviciile noastre. Veti putea solicita să nu mai trimitem comunicarea dvs. de marketing în orice moment, acesta fiind un drept al dvs.

 

Este posibil să primiți comunicări de marketing de la noi dacă:

 • ați solicitat astfel de informații de la noi;
 • utilizați site-ul sau serviciile noastre;
 • v-ați înregistrat pentru o promoție.

 

 1. CUI DEZVALUIM DATELE DUMNEAVOASTRA?.

Este posibil să împărtășim datele personale cu părțile prezentate mai jos:

 

1.Furnizori de servicii terțe: Utilizăm furnizori de servicii terțe pentru a ne ajuta să furnizăm anumite aspecte ale Serviciilor noastre, de exemplu, efectuarea plății prin intermediul online.

Solicităm furnizorilor de servicii terțe respecte securitatea datelor dvs. personale și să le trateze în conformitate cunormele legale legea. Nu le permitem să utilizeze datele dvs. personale în scopuri proprii și să le permită doar să vă proceseze datele personale în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

 1. Furnizori de publicitate și de analiză: Pentru a îmbunătăți serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dvs. neidentificabile furnizorilor de analiză care ne ajută să analizăm modul în care dvs utilizati serviciile noastre.

3.Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: putem divulga datele dvs. personale autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale 4.Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dvs. personale în același mod ca cel descris în această declarație de confidențialitate.

*Daca ALFA MEDICAL SERVICES SRL va transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului

 

 1. MASURI TEHNICE SI DE ORGANUIZARE SI SECURITATEA PRELUCRARII.

 

Toate informațiile pe care le primim despre dvs. sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale.

Rețineți că, în ciuda măsurilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dvs. personale să fie accesate de terți neautorizați. Nu controlăm aceste pagini de internet/aplicații și nu suntem responsabili pentru aceste politici. 

Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la alfamedicalservices@yahoo.com

De asemnea, ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos:

ALFA MEDICAL SERVICES SRL

Calea Vitan nr.12, bl. V50B, sc.2, ap.32, Sector 3, Bucuresti.

.Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim.

De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

 

12.ALTE INFORMATII.  

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în aceasta expunere.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, ALFA MEDICAL SERVICES SRL  nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

 

Linkuri utile:

Autoritatea  Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal

Ghid Microsoft

EU GDPR Information Portal

Cum utilizeaza Google informatii de pe site-uri sau din aplicatii care folosesc serviciile Google

Cum utilizeaza Google cookies-urile

 

 

 

 

Call Now Button